Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận người dùng này là một hợp đồng pháp lý giữa bạn và Socolive Technology Co., Ltd. (sau đây gọi là “Socolive”), một công ty được thành lập theo luật pháp. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ do Socolive cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn truy cập, đăng ký, đăng nhập, xem, tải xuống, tải lên, chia sẻ, bình luận, đánh giá, tham gia hoặc sử dụng các nội dung video thể thao trực tuyến trên nền tảng socolive (sau đây gọi là “dịch vụ”).

Tuân thủ điều khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của Socolive, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải ít nhất 18 tuổi hoặc đã đạt đến tuổi trưởng thành theo luật pháp của quốc gia hoặc khu vực mà bạn sinh sống để có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sửa đổi điều khoản

Socolive có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản của thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Mọi sửa đổi hoặc cập nhật sẽ được công bố trên trang web https://buensalvaje.com/  hoặc thông qua các kênh khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Các điều khoản đã được sửa đổi hoặc cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản của thỏa thuận này để biết những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được sửa đổi hoặc cập nhật sẽ được coi là bạn đã chấp nhận và tuân theo các điều khoản mới.

Quyền hạn của Socolive

Socolive có quyền quản lý và điều hành dịch vụ của chúng tôi theo cách mà chúng tôi cho là thích hợp. Socolive có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc người dùng khác tạo ra, tải lên, chia sẻ hoặc sử dụng trên dịch vụ của Socolive. Chúng tôi cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, điều tra và xử lý bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận này hoặc các quy định pháp luật khác.

Socolive có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này hoặc các quy định pháp luật khác. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi, cải tiến, bổ sung, giảm bớt hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi một phần hoặc toàn bộ mà không cần thông báo trước cho bạn.

Lưu ý

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng đàm phán thân thiện. Nếu đàm phán không thành công, bạn và chúng tôi đồng ý rằng tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án Nhân dân để giải quyết theo luật.